Dodatek energetyczny

Wniosek do pobrania


 Jednostka prowadząca:
Gmina Chodów , 62-652 Chodów 18

Miejsce złożenia dokumentów:
w sprawie dodatku energetycznego


Urząd Gminy Chodów
Stanowisko d/s dodatków mieszkaniowych
 62-652 Chodów 18
Budynek B, I piętro, pokój nr 4
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dodatkowe informacje:
dotyczące dodatku energetycznego zainteresowani mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Chodów 18, Budynek B, I piętro pokój Nr 4  lub pod numerem telefonu 63 2737220 wew. 21 


Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego powinna złożyć w Urzędzie Gminy Chodów :
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Opłaty: brak


Termin i sposób załatwienia:
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, w drodze decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami.);
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 963).

Podstawowe zasady:
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014 r.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:
1) osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
2) osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
3) osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.